Karamazovskaya

Author
Description
Zakrzhevsky, AlexanderKaramazovskaya: Psychological parallels: Dostoevsky, Valery Bryusov, V.V.Rozanov, M. Arzybashev.- [Kiev]: ed.journal"Art", 1912. - [6], V, 161 s .. -Dedicated to Ya.P.Yanistevskaya.Bibliogr.in the text.- Ex.: No oblast, with a manus.litter..I. Rosanov, V.V. II.Arzybashev, M .. III.Bryusov, Valery.IV.Yanishevskaya, Ya.P. V. Dostoevsky.1.People (collection).Electronic Source: PBOriginal Storage Place: UrFU
Publisher Изд. журн. "Искусство"

Ознакомиться с документом можно в центрах удаленного доступа: