Karamazovshchina

Author
Description
  Zakrzhevsky, Alexander Karlovich  (1886-1916).    
Karamazovshchina: psychological parallels: Dostoevsky. Valery Bryusov. V. V. Rozanov. M. Artsybashev / Alexander Zakrzhevsky The publication of the journal "Art". - Kiev: [Type. AM Ponomareva], 1912. - [8], VI, 161 p. ; 26 centimeters .
1. Rozanov, Vasily Vasilyevich (1856-1919); 2. Artsybashev, Mikhail Petrovich (1878-1927); 3. Dostoevsky, Fyodor Mikhailovich (1821-1881); 4. Bryusov, Valery Yakovlevich (1873-1924)
ББК 83.3 (2Рос = Рус) 1-8 Dostoevsky F. M.
Copy source: RSL
Location on map of originals: RSL
Publisher [Тип. А. М. Пономарева]
Catalogue object
Collections
Share content in social networks: