Izvestia Sovetov Deputatov Trudyashchikhsya SSSR (News of the Soviets of Workers' Deputies) Moscow. 1938-1977

Izvestia Sovetov Deputatov Trudyashchikhsya SSSR (News of the Soviets of Workers' Deputies) Moscow. 1938-1977