Alexei Turishchev (1888-1962)

Alexei Turishchev (1888-1962)