Neva River

Neva River

 • Bolsheokhtinsky Bridge

  Opened in 1911. Bridge width: 26 m. Total length: 336.1 m. Architect – V. P. Apyshkov. Engineer – G. G. Krivoshein.

 • Volodarsky Bridge

  Opened in: 1936, 1993 (modern). Bridge width: 38.3 m. Total length: 416.7 m. Architects: Yu. I. Sinitsa (modern bridge). Engineers: G. P. Perederiy, K. M. Dmitriyev (the bridge of 1936); N. G. Tikhomirov, A. I. Ketslakh (modern).

 • Liteyny Bridge

  Opened in 1879. Bridge width: 34.6 m. Total length: 394.3 m. Architect – Yu. I. Sinitsa (reconstruction). Engineers: A. Ye. Struve, L. A. Vildgrube (reconstruction).

 • Alexander Nevsky Bridge

  Opened in 1965. Bridge width: 35.8 m. Total length: 907.7 m. Architects: A. V. Zhuk, S. G. Mayofis, Yu. I. Sinitsa. Engineers: K. L. Klochkov, G. M. Stepanov.

 • Troitsky (Trinity) Bridge

  Opened in 1903. Bridge width: 23.5 m. Total length: 582 m. Architects:  Vincent Chabrol, René Patouillard. Engineer – G. G. Krivoshein.