Pirogov Alexander (1899–1964)

Pirogov Alexander (1899–1964)