Voishnis Lyubov (1923–1972)

Voishnis Lyubov (1923–1972)