Lepeshinskaya Olga (1916–2008)

Lepeshinskaya Olga (1916–2008)