Shumilov, Vyacheslav Alekseevich (1920–1974)

Shumilov, Vyacheslav Alekseevich (1920–1974)