Atheist. Moscow, 1922-1930

Atheist. Moscow, 1922-1930