Vechernyaya gazeta. Vladivostok, 1921-1922

Vechernyaya gazeta. Vladivostok, 1921-1922