A. V. Tereshchenko. The Life of the Russian People: in 7 parts. St. Petersburg, 1848

A. V. Tereshchenko. The Life of the Russian People: in 7 parts. St. Petersburg, 1848

Life of the Russian people. Part 1. I. Nationality. II. Dwellings. III. Housekeeping. IV. Attire. V. Lifestyle. VI. Music

Tereshchenko, Alexander Vlasievich (1806-1865). Life of the Russian people. St. Petersburg: printing house of the Ministry of Internal Affairs, 1848.
Part 1: I. Nationality. II. Dwellings. III. Housekeeping. IV. Attire. V. Lifestyle. VI. Music. 1848.
1848
ГПИБ

Life of the Russian people. Part 3. I. Time. II. Epiphany. III. The funeral. IV. Wake-wake. V. Dmitrievskaya Saturday

Tereshchenko, Alexander Vlasievich (1806-1865). Life of the Russian people. St. Petersburg: printing house of the Ministry of Internal Affairs, 1848.
Ch. 3: I. Timing. II. Epiphany. III. The funeral. IV. Wake-wake. V. Dmitrievskaya Saturday. 1848.
1848
ГПИБ