Yefimovs: Yefimov, Vladimir Ivanovich (1926-?) and others; Shchyogolev, Feodor Ivanovich (1911-?)

Yefimovs: Yefimov, Vladimir Ivanovich (1926-?) and others; Shchyogolev, Feodor Ivanovich (1911-?)

Yefimov, Vladimir Ivanovich (1926-?)/strong>

Yefimov, Ivan Yefimovich (1895-?)

Yefimova (Shchyogoleva), Anna Ivanovna

Shchyogolev, Feodor Ivanovich (1911-?)