Khvalovskys: Khvalovskaya (Zhukova), Lidia Vasilyevna (1922–2016) and others; Lavrov, Platon (died 1945/1946); Itskhakina, Vanda Iosifovna (born 1923)

Khvalovskys: Khvalovskaya (Zhukova), Lidia Vasilyevna (1922–2016) and others; Lavrov, Platon (died 1945/1946); Itskhakina, Vanda Iosifovna (born 1923)

Khvalovskaya (Zhukova), Lidia Vasilyevna (1922–2016)

Khvalovsky, Vladimir Vasilyevich (1916–2014)

Khvalovskaya (Kozelchikova), Maria Maximovna (1892–1983)

Lavrov, Platon (died 1945/1946)

Itskhakina, Vanda Iosifovna (born 1923)