Malakhov, Igor Konstantinovich (1927–1989)

Malakhov, Igor Konstantinovich (1927–1989)