Oka Ivanovich Gorodovikov (1879 - 1960)

Oka Ivanovich Gorodovikov (1879 - 1960)