Volynsky Akim (Flekser Khaim) (1863-1926)

Volynsky Akim (Flekser Khaim) (1863-1926)