Kolenchenko, Nicholai Prokhorovich

Kolenchenko, Nicholai Prokhorovich