Korzhukova, Zoya Emelyanovna (1925 - 1943)

Korzhukova, Zoya Emelyanovna (1925 - 1943)