Podkolodnaya, Nadezhda Fedorovna (1924 - 1943)

Podkolodnaya, Nadezhda Fedorovna (1924 - 1943)

Share content in social networks: