Sokolov, Valentin Nikolaevich (1914-1967)

Sokolov, Valentin Nikolaevich (1914-1967)