Vostichnoye Obozrenie (Eastern Review): literary and political newspaper. Irkutsk

Vostichnoye Obozrenie (Eastern Review): literary and political newspaper. Irkutsk