Tobolskaya Pravda (Tobolsk Truth). Tobolsk. 1932-

Tobolskaya Pravda (Tobolsk Truth). Tobolsk. 1932-