Tyumenskaya Pravda (Tyumen Truth): press organ of the Tyumen Regional and City Committees of the All-Union Communist Party (Bolsheviks), the Regional and City Councils of Workers Deputies

Tyumenskaya Pravda (Tyumen Truth): press organ of the Tyumen Regional and City Committees of the All-Union Communist Party (Bolsheviks), the Regional and City Councils of Workers Deputies