Izvestiya of the Imperial Tomsk University. Book. 28 1907