Voroshilov Kliment Efremovich (1881 - 1969)

Voroshilov Kliment Efremovich (1881 - 1969)

KE Voroshilov

KE Voroshilov.
2014
Детский музей открытки