Voroshilov Kliment Efremovich (1881 - 1969)

Voroshilov Kliment Efremovich (1881 - 1969)