Mikhail Yuryevich Lermontov (1814-1841)

Mikhail Yuryevich Lermontov (1814-1841)