Vyatka National Economy. Vyatka, 1918-1920.

Vyatka National Economy. Vyatka, 1918-1920.