Владимирская губерния

Владимирская губерния

Stat of the Volodymyrskaya province, consisting of fourteen counties, namely: Volodymyrska, Suzdal, Pereslavl-Zalessk, Yuryevsko-Polsky, Shuiskago, Muromsko, Gorokhovsko, Aleksandrovsko, Kirzhachsky, Pokrovsko, Sudogdskago, Kovrovsky, Vyaznikovsky and Melenkovsky

        Stat of the Volodymyrskaya province, consisting of fourteen counties, namely Volodymyrsk, Suzdalsk, Pereslavl-Zalesskago, Yuryevsko-Polskie, Shuiskago, Muromsky, Gorokhovsko, Aleksandrovsk, Kirzhachsky, Pokrovskago, Sudogdskago, Kovrovsky, Vyaznikovsky and Melenkovsky. [Saint Petersburg: Senate Printing House, 1778].
1778
Владимирская ОУНБ