Вятская губерния

Вятская губерния

Stat Vyatskago governorship consisting of thirteen counties, namely: Vyatskago, Slobodskago, Kaigorodsky, Kotelnitskaya, Urzhumskago, Orlovsky on Vyatka, Yaransk, Tsarevosanchursky, Glazovska, Elabuga, Malmyshsky, Sarapulsk and Nolinsk

Stat Vyatskago governorship consisting of thirteen counties, namely: Vyatka, Slobodskago, Kaigorodskoy, Kotelnitskaya, Urzhumskago, Orlovsky on Vyatka, Yaransk, Tsarevosanchursky, Glazovska, Elabuzhskoye, Malmyshsky, Sarapulsk and Nolinsk. [St.Petersburg: Type. Gos. military. Collegium, 1780].
1780
РГБ