Тверская губерния

Тверская губерния

Approximate state of the Tver province, consisting of eleven districts, namely: Tver, Kashinsk, Kolyazin, Novago, Bezhetskago, Vyshnevolotsk, Ostashevsky, Rzhev Volodimerov, Zubtsovsk, Staritskaya and Novotorzhskago

Approximate state of the Tver province, consisting of eleven districts, namely: Tver, Kashinsk, Kolyazin, Novago, Bezhetskago, Vyshnevolotsk, Ostashevsky, Rzhev Volodimerov, Zubtsovsk, Staritskaya and Novotorzhskago. [Moscow: Pecs. under the Senate, 1775].
1775
РГБ