Olonetskie Gubernskie Vedomosti (Olonets Provincial News). Petrozavodsk

Olonetskie Gubernskie Vedomosti (Olonets Provincial News). Petrozavodsk