Znamya Pobedy (Victory Banner): Red Army newspaper. 1944-.

Znamya Pobedy (Victory Banner): Red Army newspaper. 1944-.