Костромская губерния

Костромская губерния

An example stat of the Kostroma province, consisting of two oblasts or provinces, the first Kostroma province, from eleven districts: Kostromsk, Nerekhtskago, Pleskago, Luhovsko, Kineshemskoy, Buiskago, Soli-Golitskago, Galitsky, Kadyevsky, Chukhlomsky, Yurievo-Povolskago; second Unzhenskaya, from four districts: Makaryevsky on Unzha, Vetluzhskoy, Kologrivsky and Barnavinsk

An example stat of the Kostroma province, consisting of two oblasts or provinces, the first Kostroma province, from eleven districts: Kostromsk, Nerekhtskago, Pleskago, Luhovsko, Kineshemskoy, Buiskago, Soli-Golitskago, Galitsky, Kadyevsky, Chukhlomsky, Yurievo-Povolskago; second Unzhenskaya, from four districts: Makaryevsky on Unzha, Vetluzhskoy, Kologrivsky and Varnavinsk. [St.Petersburg: Senate. type., 1778].
1778
РГБ