Zhuravlenko Pavel (1887–1948)

Zhuravlenko Pavel (1887–1948)