Meyerhold Vsevolod (1874 – 1940)

Meyerhold Vsevolod (1874 – 1940)