Sereda Nikolai (1890–1948)

Sereda Nikolai (1890–1948)