Lipkovskaya Lidiya (1884–1958)

Lipkovskaya Lidiya (1884–1958)