Nabokov Vladimir (1899-1977)

Nabokov Vladimir (1899-1977)