Pavel Shardakov (1929-2007)

Pavel Shardakov (1929-2007)