Gorky Maxim (Peshkov Alexei) (1868-1936)

Gorky Maxim (Peshkov Alexei) (1868-1936)