Gogol Nikolai (1809 - 1852)

Gogol Nikolai (1809 - 1852)