The Rokhlins

The Rokhlins

Rokhlin, Yakov Lvovich (1921-1942/43?)

Rokhlin, Alexander Lvovich (1930-1942)

Rokhlina, Rakhil Lvovna (1918-2008)