Pospelov, Vasily Ivanovich (1912-1996)

Pospelov, Vasily Ivanovich (1912-1996)