Cherniavskih, Ivan Vasilyevich (1919-1978)

Cherniavskih, Ivan Vasilyevich (1919-1978)