Malyuchenko, Leonid (1923 - 1943)

Malyuchenko, Leonid (1923 - 1943)