Smirnov, Konstantin Vasilievich (1911-1980); Strakhova (Smirnova), Antonina Vasilievna (1907-1972)

Smirnov, Konstantin Vasilievich (1911-1980); Strakhova (Smirnova), Antonina Vasilievna (1907-1972)