Korovin, Gavriil Alekseyevich (1905-1974)

Korovin, Gavriil Alekseyevich (1905-1974)