Maslennikov, Alexey (1908? -1943). Golubeva, Varvara

Maslennikov, Alexey (1908? -1943). Golubeva, Varvara