The Akkuratelnys, Voevodenkovs

The Akkuratelnys, Voevodenkovs

Akkuratelnaya, Maria Alexandrovna (1901-1966)

Akkuratelnaya, Olga Alexandrovna (1897-1942)

Voevodenkov, Alexander Ivanovich (1905-1984)

Voevodenkova, Elena Alexandrovna (born 1936)

Voevodenkova, Maria Alexandrovna (1940–1999